Taakie

Gebruikersvoorwaarden

Lees deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden“) zorgvuldig door voordat u  deze accepteert. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag voor  toegang tot en het gebruik van de applicatie (“Taakie”) die wordt aangeboden door  Cleversports BV i.o.. Celversports BV is onderdeel van Team Sportservice en momenteel in  oprichting. 

  1. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden. 

a) Incidenteel kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze Gebruikersvoorwaarden. Wanneer  wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de Gebruikersvoorwaarden zullen wij u hiervan op  de hoogte stellen, bijvoorbeeld door het tonen van een kennisgeving in de Taakie app of  door u een e-mail te sturen. In bepaalde gevallen zullen we u van tevoren op de hoogte  stellen. Indien u verder gebruik maakt van de Taakie app nadat de wijzigingen zijn  doorgevoerd, dan betekent dit dat u akkoord gaat met de gemaakte wijzigingen. Leest u  daarom dergelijke kennisgevingen zorgvuldig door. Indien u de Taakie app niet verder wenst  te gebruiken onder de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden, kunt u de service  stopzetten door uw abonnement op te zeggen.

  1. Rechten die wij u verlenen. 

a) Wij verlenen u een exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Taakie app te bedienen  en te gebruiken. Het is niet toegestaan om Taakie voor commerciële doeleinden te  gebruiken. De licentie eindigt wanneer u uw Taakie abonnement opzegt. 

b) Het is niet toegestaan om enig onderdeel van de Taakie app te kopiëren, openbaar te  maken, te verspreiden, of reverse-engineering erop toe te passen of een subabonnement uit  te geven. 

c) U stemt ermee in zich te houden aan onze gebruikersrichtlijnen en restricties zoals  aangegeven in deze Gebruikersvoorwaarden en verklaart de service, inhoud of enig ander  onderdeel hiervan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan. Met  uitzondering van de rechten die u uitdrukkelijk worden verleend in deze  Gebruikersvoorwaarden, verleent Cleversports BV i.o. u geen rechten of aanspraak op of  belang bij de service of content van Taakie.

  1. Rechten die u ons verleent. 

a) U geeft ons door het gebruik van de Taakie app toestemming om data te verzamelen en  toe te passen zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te  raadplegen via de website taakie.nl

b) Cleversports BV i.o. behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Taakie app te  beëindigen of verder gebruik te weigeren, wanneer wij redelijkerwijs tot het oordeel komen  dat de Taakie app niet overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden wordt gebruikt. 

c) Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren, staat u, als actieve of niet actieve  gebruiker, Cleversports BV i.o. toe u service e-mails te sturen met informatie over de Taakie service en/of haar partners Deze e-mails kunnen informatie bevatten over aanbiedingen,  kortingen, veranderingen in de Taakie software, updates, storingen en onderhoud, en  veranderingen in onze Gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring.  

d) Indien uw Taakie opzegt, mag Cleversports BV i.o. u nog steeds service e-mails sturen,  tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld.

  1. Vereisten om Taakie te gebruiken. 

a) Taakie werkt op ieder multi-media device met een internetverbinding.

b) U bent verantwoordelijk voor het installeren van de meest recente versie van uw browser. 

c) U dient een Taakie account aangemaakt te hebben en onze Gebruiksvoorwaarden en  Privacyverklaring te hebben geaccepteerd.

  1. Uw gebruikersaccount bij Taakie 

a) Een gebruikersaccount voor Taakie moet worden gecreëerd via volgende methode:  het ingeven van o.a. een Naam club, e-mailadres administratief contactpersoon club, adresgegevens van de club, soort sport, naam Taakie beheerder, e-mailadres Taakie  beheerder en een wachtwoord. 

b) Uw Taakie gebruikersaccount is niet overdraagbaar. 

c) U mag niet meer dan één (1) Taakie gebruikersaccount hebben. 

d) U bent te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het gebruik van het gebruikersaccount en/of  de Taakie app en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. 

e) Indien u zich ervan bewust bent dat er derden illegaal toegang hebben tot uw Taakie gebruikersaccount (door hacking of diefstal), dient u de klantenservice van Taakie hiervan  onmiddellijk op de hoogte te stellen via: info@taakie.nl

f) Om Taakie te gebruiken moet uw vereniging u gemachtigd hebben om Taakie te  gebruiken. Indien u niet gemachtigd bent, kan Cleversports BV I.o.. de gebruikerskosten op u  (persoonlijk) verhalen. 

g) Bij kennelijk misbruik behoudt Cleversports BV I.o. zich het recht voor om, te allen tijde,  een gebruikersaccount te blokkeren.

  1. Bereikbaarheid/Klantenservice 

a) Cleversports BV i.o streeft ernaar de Taakie app constant en zonder onderbreking voor  gebruik beschikbaar te houden. Cleversports BV i.o. geeft echter geen garantie voor de  daadwerkelijke bereikbaarheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen  bij het gebruik van de Taakie app. 

b) U kunt voor vragen over het gebruik van de app contact opnemen met info@taakie.nl

  1. Intellectuele eigendomsrechten

a) Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige  intellectuele eigendomsrechten over te dragen of enige intellectuele eigendomsrechten aan u  te verlenen. 

b) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om handelingen te verrichten die inbreuk maken op de  intellectuele eigendomsrechten van Cleversports BV i.o. of derden die betrokken zijn bij de  Taakie app. U mag bestanden of gegevens binnen de Taakie app in ieder geval niet  downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken of anderszins gebruiken voor een ander  doel dan het gebruik van de Taakie app in overeenstemming met deze  Gebruikersvoorwaarden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gekregen.

  1. Afstand van rechten/ Aansprakelijkheid 

a) Cleversports BV i.o sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die u lijdt in verband  met het gebruik van Taakie. In geen geval is Cleversports BV i.o. aansprakelijk voor schade,  gevolgschade, indirecte schade, vermogensschade, bijzondere schade of aanvullende  schade. Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden vrijwaart u Cleversports BVi.o. voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met  deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Taakie app. 

b) De beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zoals opgenomen in deze  Gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of  bewuste roekeloosheid van Cleversports BV i.o., of voor zover deze niet is toegestaan op  basis van dwingendrechtelijke regelgeving.  

c) Cleversports BV i.o. is niet verantwoordelijk voor het herstellen en verwerken van  historische gegevens of andere account-informatie van de gebruiker. 

d) Cleversports BV i.o. is niet verantwoordelijk voor de kosten van het dataverbruik en alle  bijbehorende telecommunicatiekosten van de gebruiker voor het gebruik van de Taakie app.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

a) Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b) Alle geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen aan de  bevoegde rechtbank in Nederland worden voorgelegd.

  1. Overige bepalingen 

a) Mogelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden heeft  geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. 

b) Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht  dan zal die specifieke bepaling worden vervangen door een gelijke wettelijk toelaatbare  bepaling.