Gebruikersvoorwaarden Taakie

Versie Oktober 2020

Lees deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden“) zorgvuldig door voordat u deze accepteert. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag voor toegang tot en het gebruik van de applicatie (“Taakie”) die wordt aangeboden door Sportloops B.V. Sportloops B.V, is in momenteel in oprichting.

1. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden

a) Incidenteel kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze Gebruikersvoorwaarden. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de Gebruikersvoorwaarden zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door het tonen van een kennisgeving in de Taakie of door u een e-mail te sturen. In bepaalde gevallen zullen we u van tevoren op de hoogte stellen. Indien u verder gebruik maakt van de Taakie nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, dan betekent dat dat u akkoord gaat met de gemaakte wijzigingen. Leest u daarom dergelijke kennisgevingen zorgvuldig door. Indien u de Taakie niet verder wenst te gebruiken onder de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden, kunt u de service stopzetten door uw abonnement op te zeggen.

2. Rechten die wij u verlenen

a) Wij verlenen u een exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Taakie te bedienen en te gebruiken. Het is niet toegestaan om Taakie voor commerciële doeleinden te gebruiken. De licentie eindigt wanneer u uw Taakie abonnement opzegt.

b) Het is niet toegestaan om enig onderdeel van de Taakie app te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, of reverse-engineering erop toe te passen of een sub abonnement uit te geven.

c) U stemt ermee in zich te houden aan onze gebruikersrichtlijnen en restricties zoals aangegeven in deze Gebruikersvoorwaarden en de service, inhoud of enig ander onderdeel hiervan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan. Met uitzondering van de rechten die u uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Taakie u geen rechten of aanspraak op of belang bij de service of content van Taakie.

3. Rechten die u ons verleent

a) U geeft ons door het gebruik van de Taakie app toestemming om data te verzamelen en toe te passen zoals aangegeven in onze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is te raadplegen via de website www.taakie.nl

b) Taakie behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Taakie app te beëindigen of verder gebruik te weigeren, wanneer wij redelijkerwijs tot het oordeel komen dat de Taakie niet overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden wordt gebruikt.

c) Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren, staat u, als actieve of niet actieve gebruiker, Taakie toe u service e-mails te sturen met informatie over de Taakie service. Deze e-mails kunnen informatie bevatten over kortingen, veranderingen in de Taakie software updates, storingen en onderhoud, en veranderingen in onze Gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring. Indien uw Taakie opzegt, mag Taakie u nog steeds service e-mails sturen, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld.

4. Vereisten om Taakie te gebruiken

a) Taakie werkt op ieder device met een internetverbinding

b) U bent verantwoordelijk voor het installeren van de meest recente versie van uw browser

c) U dient een Taakie account aangemaakt te hebben en onze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring te hebben geaccepteerd.

5. Uw gebruikersaccount bij Taakie

a) Een gebruikersaccount bij Taakie moet worden gecreëerd via volgende methode: het ingeven van een Naam club, e-mailadres administratief contactpersoon club, adresgegevens van de club, soort sport, naam Taakie beheerder, e-mailadres Taakie beheerder en een wachtwoord.

b) Uw Taakie gebruikersaccount is niet overdraagbaar.

c) U mag niet meer dan één (1) Taakie gebruikersaccount hebben.

d) U bent te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het gebruik van het gebruikersaccount en/of de Taakie en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

e) Indien u zich ervan bewust bent dat er derden illegaal toegang hebben tot uw Taakie gebruikersaccount (door hacking of diefstal), dient u de klantenservice van Taakie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via: info@taakie.nl.

f) Om Taakie te gebruiken moet uw vereniging u gemachtigd hebben om Taakie te gebruiken. Indien u niet gemachtigd bent, kan Sportloops B.V. i.o. de gebruikerskosten op u (persoonlijk) verhalen.

g) Bij kennelijk misbruik behoudt Sportloops B.V. I.O zich het recht voor om, te allen tijde, een gebruikersaccount te blokkeren.

6. Bereikbaarheid/Klantenservice

a) Taakie streeft ernaar de Taakie constant en zonder onderbreking voor gebruik beschikbaar te houden. Taakie geeft echter geen garantie voor de daadwerkelijke bereikbaarheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen bij het gebruik van de Taakie.

b) U kunt voor vragen over het gebruik van de app contact opnemen met info@taakie.nl of 020- 205 5000.

7. Intellectuele eigendomsrechten

a) Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen.

b) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Taakie of derden die betrokken zijn bij de Taakie app. U mag bestanden of gegevens binnen de Taakie in ieder geval niet downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken of anderszins gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van de Taakie in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gekregen.

8. Afstand van rechten/ Aansprakelijkheid

a) Taakie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die u lijdt in verband met het gebruik van Taakie. In geen geval is Taakie aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, vermogensschade, bijzondere schade of aanvullende schade. Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden vrijwaart u Taakie voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Taakie app.

b) De beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Taakie, of voor zover deze niet is toegestaan op basis van dwingendrechtelijke regelgeving.

c) Taakie is niet verantwoordelijk voor het herstellen en verwerken van historische gegevens of andere account-informatie van de gebruiker.

d) Taakie is niet verantwoordelijk voor de kosten van het dataverbruik en alle bijbehorende telecommunicatiekosten van de gebruiker voor het gebruik van de Taakie

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a) Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen aan de bevoegde rechtbank in Nederland worden voorgelegd.

10. Overige bepalingen

a) Mogelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

b) Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht dan zal die specifieke bepaling worden vervangen door een gelijke wettelijk toelaatbare bepaling.