Taakie

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden“) zijn van toepassing op (de aanvraag voor) een (proef)abonnement en het gebruik van de Taakie applicatie (“Taakie” of “Taakie app”) die wordt  aangeboden door Clever Sports B.V., Florapark 10-11, 2012 HK Haarlem (“Clever Sports”; KvK-nummer  82266050). Clever Sports is onderdeel van Team Sportservice. 

Lees deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze namens uw (sport)club (de “Club”)  accepteert. U staat er voor in dat u bevoegd of door uw Club gemachtigd bent om namens haar een  (proef)abonnement op de Taakie app af te sluiten en deze Gebruikersvoorwaarden namens haar te  accepteren. Indien u niet (afdoende) bevoegd of gemachtigd bent, kan Clever Sports de  (abonnements)kosten voor het gebruik van de Taakie app op u (persoonlijk) verhalen. 

  1. Totstandkoming (proef)abonnement 

a) Iedere aanbieding van Clever Sports, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend. Een dergelijke  aanbieding bindt Clever Sports niet en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een  aanbod. Een (proef)abonnement komt slechts tot stand als Clever Sports een  (proef)abonnement schriftelijk heeft bevestigd aan de Club. Clever Sports is gerechtigd om  zonder opgave van redenen een (aanvraag voor een) (proef)abonnement te weigeren of  daaraan aanvullende voorwaarden te verbinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het  verlangen van vooruitbetaling.

  1. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden


a) Van tijd tot tijd kan Clever Sports wijzigingen aanbrengen in deze Gebruikersvoorwaarden (waaronder eventuele tariefverhogingen) en eventuele (gebruikers)richtlijnen in de Taakie app  en/of op de website van Taakie. Wanneer Clever Sports daarbij wezenlijke wijzigingen  doorvoert, zal Clever Sports de Club hiervan van tevoren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld  door het tonen van een kennisgeving in de Taakie app of door een e-mail te sturen. Indien de  Club verder gebruik maakt van de Taakie app nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, dan  betekent dit dat de Club akkoord gaat met de gemaakte wijzigingen. Indien de Club de Taakie  app niet verder wenst te gebruiken onder de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden en/of (gebruikers)richtlijnen, dan kan de Club het gebruik van de Taakie app stopzetten door  haar (proef)abonnement op te zeggen uiterlijk op de datum dat de wijzigingen van kracht  worden.

  1. Licentie


a) Gedurende de looptijd van een (proef)abonnement en onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Clever Sports de  Club een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar gebruiksrecht om de Taakie  app te gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Gebruikersvoorwaarden en op de  website van Taakie (“Licentie”). Het is niet toegestaan om Taakie te sublicentiëren anders dan  op de wijze zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden.

b) Het is niet toegestaan om enig onderdeel van de Taakie app te kopiëren, openbaar te maken,  te verspreiden, reverse-engineering erop toe te passen, zich daartoe toegang verschaffen of  anderszins wijzigen of trachten de broncode daarvan te achterhalen, te gebruiken voor enige  onrechtmatige of illegale activiteit, Taakie voor commerciële doeleinden te gebruiken of derden  toegang te geven tot Taakie.

c) De Club zal zich houden aan de (gebruikers)richtlijnen en restricties zoals aangegeven in deze  Gebruikersvoorwaarden, in de Taakie app en/of de Taakie website, welke van tijd tot tijd door  Clever Sports kunnen worden gewijzigd. De Club verklaart de service, inhoud of enig ander onderdeel hiervan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan. Met uitzondering van de rechten die de Club uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Clever Sports de Club geen rechten of aanspraak op of belang  bij de service of content van Taakie.  

  1. Clubaccount en Gebruikers


a) Er kan alleen gebruik gemaakt van de Taakie app aan de hand van een clubaccount  (“Clubaccount”). Een Clubaccount moet worden gecreëerd via volgende methode: het ingeven  van o.a. naam Club, e-mailadres administratief contactpersoon Club, adresgegevens van de Club, soort sport, naam Taakie beheerder namens de Club, e-mailadres Taakie beheerder en  een wachtwoord.

b) De Club mag niet meer dan één (1) Clubaccount hebben. Een Clubaccount is persoonlijk en niet  overdraagbaar.

c) De Club kan via het Clubaccount (één of meerdere) beheerders alsook leden (tezamen:  “Gebruikers”) toegang geven tot de Taakie app om gebruik te kunnen maken van de Taakie app  conform het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, in de Taakie app en/of op de website  van Taakie.

d) De Club is te allen tijde volledig en zelf verantwoordelijk dat het gebruik van het Clubaccount en/of de Taakie app, inclusief het gebruik door haar Gebruikers, plaatsvindt in  overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief de voorwaarden van de  Licentie), alsook ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

e) Indien de Club (al dan niet via haar Gebruikers) zich ervan bewust is dat er derden onbevoegd  toegang hebben tot een Clubaccount of de Taakie app (door bijv. hacking of diefstal), dient de  Club de klantenservice van Taakie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via:  info@taakie.nl.

f) De Club en haar Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het installeren van en updaten naar de meest recente versie van hun browsers en/of andere benodigdheden om de Taakie app te  kunnen gebruiken.

g) Clever Sports is gerechtigd om een Clubaccount en het gebruik van de Taakie app door de Club  en/of haar Gebruikers op te schorten, te beëindigen of verder gebruik te weigeren, wanneer Clever Sports redelijkerwijs tot het oordeel komen dat de Taakie app niet overeenkomstig deze  Gebruikersvoorwaarden wordt gebruikt dan wel sprake is van (kennelijk) misbruik. 

  1. Vergoeding en betaling

a) Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zijn alle door Clever Sports gehanteerde  (abonnements)prijzen in Euro (€) en exclusief omzetbelasting (BTW) en ander heffingen welke  van overheidswege worden opgelegd.

b) Tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen tussen partijen (zoals vooruitbetaling),  vindt betaling van alle door de Club verschuldigde vergoedingen plaats met behulp van automatische incasso van de door de Club opgegeven (bank)rekening, waartoe de Club Clever  Sports bij registratie of anderszins schriftelijk heeft gemachtigd. De Club dient voor voldoende  saldo op de opgegeven (bank)rekening zorg te dragen. Als een (automatische) incasso van het  volledige verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, dan dient de Club tijdig op andere wijze te betalen. Tenzij anders overeengekomen, geldt in alle gevallen een  termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum als betaaltermijn.

c) Indien de Club verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt (al dan niet als gevolg van het  mislukken van een incasso of het storneren van een incasso), is de Club, zonder dat enige  aanmaning of ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldatum van een factuur tot aan de dag  der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaalde bedrag.

d) Het storneren van een door de Clever Sports (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de  Club niet van haar betalingsverplichting.

e) De administratie van Clever Sports geldt als bewijs van de door Clever Sports verrichte diensten en de door de Club verschuldigde vergoedingen, onverminderd het recht van de Club om  tegenbewijs te leveren.

f) Eventuele vragen, klachten en reclamaties met betrekking een factuur dienen uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Clever Sports kenbaar gemaakt te  worden.

     6. Beschikbaarheid Taakie app en klantenservice

a) Clever Sports streeft ernaar de Taakie app zonder onderbreking en zonder fouten voor gebruik  beschikbaar te stellen, onverminderd eventuele onbeschikbaarheid van de Taakie app als  gevolg van (on)gepland onderhoud. Clever Sports geeft echter geen garantie voor de daadwerkelijke en/of continue bereikbaarheid en/of beschikbaarheid zonder fouten van de  Taakie app.

b) De Club kan voor vragen over het gebruik van de Taakie app contact opnemen via  info@taakie.nl. Clever Sports streeft ernaar om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

     7.  Intellectuele eigendomsrechten

a) De intellectuele eigendomsrechten en overige rechten ten aanzien van Taakie berusten bij  Clever Sports en/of haar licentiegevers. Niets van wat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt  vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten en overige rechten ten aanzien  van Taakie over te dragen aan de Club.

b) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Clever Sports, haar licentiegevers of derden die betrokken  zijn bij de Taakie app. De Club en haar Gebruikers mogen bestanden of gegevens binnen de  Taakie app in ieder geval niet downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken of anderszins  gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van de Taakie app in overeenstemming met  deze Gebruikersvoorwaarden, tenzij de Club daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijke  toestemming heeft gekregen van Clever Sports.

     8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a) In geen geval is Clever Sports aansprakelijk uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad  of uit enige anderen hoofde voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen, vermindering of verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als  gevolg van aanspraken van derden, verminking of verlies van data, onbeschikbaarheid van  systemen (waaronder de Taakie app), of gemiste kansen voortvloeiend uit of verband houdende  met een (proef)abonnement. 

b) Onverminderd het bepaalde in dit artikel 8, zal de volledige aansprakelijkheid van Clever Sports voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, beperkt zijn tot het door de Club verschuldigde  en betaalde totale bedrag uit hoofde van haar (proef)abonnement in het kalenderjaar waarin  de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In geen geval zal de volledige  aansprakelijkheid van Clever Sports echter meer bedragen dan € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

c) Clever Sports is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het herstellen en verwerken van (historische) gegevens of andere informatie.

d) Clever Sports is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten van dataverbruik en alle bijbehorende (telecommunicatie)kosten voor het gebruik van de Taakie app.

e) De beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel 8 is niet van toepassing voor  schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevenden van) Clever  Sports. 

f) De Club vrijwaart Clever Sports voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit  of verband houden met haar gebruik van de Taakie app, inclusief het gebruik door haar  Gebruikers, in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of op een wijze waarvoor de Taakie app  niet is bedoeld en/of ontworpen.

g) De beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring in dit artikel 8 gelden ook ten behoeve van  alle aan Clever Sports gelieerde vennootschappen/rechtspersonen (waaronder entiteiten van  Team Sportservice), alsmede de directie, bestuurders, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, rechtsverkrijgers en rechtsopvolgers van Clever Sports en/of alle aan  Clever Sports gelieerde vennootschappen/rechtspersonen (waaronder entiteiten van Team  Sportservice).

     9. Overmacht

a) Clever Sports is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van een  (proef)abonnement indien zij tot nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Als sprake  is van overmacht die langer dan zestig (60) dagen voortduurt, heeft iedere partij het recht om het (proef)abonnement waarbij sprake is van overmacht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat partijen recht hebben op enige schadevergoeding. Als een gedeelte van de  verplichtingen uit hoofde van een (proef)abonnement door Clever Sports al is uitgevoerd, zal  het uitgevoerde gedeelte naar verhouding door de Club verschuldigd zijn en betaald worden.

     10. Looptijd en beëindiging

a) Tenzij anders overeengekomen, heeft een abonnement op Taakie een initiële looptijd van één  (1) jaar (“Initiële Looptijd”). Na verloop van de Initiële Looptijd wordt een abonnement  stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Club voor het einde van de Initiële Looptijd  haar abonnement schriftelijk hebt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één  (1) maand. Tijdens de Initiële Looptijd kan de Club haar abonnement niet tussentijds opzeggen.  Na verloop van de Initiële Looptijd kan de Club haar abonnement op ieder moment opzeggen  met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

b) Als sprake is van een proefabonnement op Taakie, dan geldt in afwijking van het bepaalde in  artikel 10.1 een looptijd van dertig (30) dagen, tenzij anders overeengekomen (“Proefperiode”).  Na verloop van de Proefperiode eindigt een proefabonnement automatisch, tenzij anders  overeengekomen. Onverminderd het voorgaande is Clever Sports gerechtigd om een  proefabonnement zonder opgave van redenen op ieder moment te beëindigen.

c) Onverminderd het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en op grond van de wet, is Clever  Sports gerechtigd een (proef)abonnement met onmiddellijke ingang of tegen een latere door  Clever Sports te bepalen datum geheel of gedeeltelijk te beëindigen als: 

  1. de Club in verzuim is (inclusief als gevolg van handelen en/of nalaten van haar  Gebruikers); 
  2. de Club in staat van faillissement is geraakt of faillissement heeft aangevraagd, of  (tijdelijke) surseance van betaling heeft aangevraagd of aan de Club is verleend, of een  onderhands akkoord heeft gesloten met haar schuldeisers, haar  vennootschap/rechtspersoon hebt geliquideerd, of haar bedrijfsvoering heeft gestaakt.

d)

Op de effectieve datum van beëindiging van een (proef)abonnement zal: 

  1. de Licentie en/of overige aan de Club (en haar Gebruikers) verstrekte rechten, inclusief  toegangsrechten, worden beëindigd c.q. door de Club (en haar Gebruikers) worden  opgegeven;
  2. Clever Sports de Clubaccount deactiveren en verwijderen, inclusief bijbehorende  gegevens, tenzij anders overeengekomen.

     11. Privacy

a) Clever Sports zal (eventuele) persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het  bepaalde in haar privacyverklaring en/of de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst,  afhankelijk van de hoedanigheid van Clever Sports als verwerkingsverantwoordelijke of  verwerker. De privacyverklaring van Clever Sports is te raadplegen op de website van Taakie  en/of in de Taakie app.

     12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a) Op een (proef)abonnement, deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen partijen is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een (proef)abonnement, deze  Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen partijen zullen exclusief aan de bevoegde  rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijk  anders is bepaald.

     13. Overige bepalingen

a) De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarden of bedingen van de Club wordt  hierbij door Clever Sports uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

b) Mogelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden heeft geen  gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

c) Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden in strijd is met het toepasselijk  (dwingend) recht, dan zal die specifieke bepaling worden vervangen door een gelijke wettelijk  toelaatbare bepaling.